Nasz asortyment

 
1px Regulamin promocji dla Stałych Klientów

Regulamin promocji

-10% dla Stałych Klientów
(zwanej dalej: „Promocją”)

 

§ I        Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest: Andrzej Fryda, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Fryda, Andrzej Fryda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7351399416, nr REGON 490799704, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ. (zwany dalej: „Organizatorem”).

 

§ II       Warunki Promocji

 

 1. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://odziez.fryda.com.pl/ (zwanym dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. W Promocji mogą wziąć udział Kupujący w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Czas trwania Promocji: od 09.2023r. do odwołania.
 4. Promocja polega na udzieleniu 10% zniżki na wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego (zwane dalej: „Produktami Promocyjnymi”).
 5. Aby skorzystać z Promocji, niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. założenie w Sklepie Internetowym Konta Użytkownika w rozumieniu Regulaminu konta,
  2. aktywny zapis w Sklepie Internetowym na Newsletter w rozumieniu Regulaminu newslettera
  3. łączne zakupy w Sklepie Internetowym, dokonane z wykorzystaniem Konta Użytkownika w kwocie przekraczającej 5000 zł brutto.
 6. Szczegółowe zasady założenia Konta Użytkownika, jego prowadzenia, dokonywania zakupów a także zapisu na newsletter regulują: Regulamin konta oraz Regulamin newslettera, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Rabat 10% jest naliczany od ceny regularnej Produktu Promocyjnego. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Promocji Produkt Promocyjny objęty jest inną obniżką ceny, promocje nie łączą się, a obowiązująca dla Klienta będzie cena wynikająca z promocji wskazanej dla tego Produktu w ofercie Sklepu Internetowego.
 8. Ceny i dostępność Produktów Promocyjnych w czasie Promocji mogą ulegać

 

§ III      Zwrot Produktów Promocyjnych

 

W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Kupujący uprzywilejowani w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego (zwani dalej: „Konsumentami”), mogą odstąpić od umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych i zwrócić Produkty Promocyjne Organizatorowi na zasadach określonych w § 7 i 8 Regulaminu Sklepu Internetowego oraz w sekcji POMOC - link Odstąpienie od Umowy, dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

§ IV      Reklamacje

 

 1. Klienci, korzystający z Promocji mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji (zwane dalej: „Reklamacjami”), w szczególności zasad i warunków Promocji, do Organizatora w dowolny sposób dostatecznie ujawniający ich wolę.    
 2. Celem ułatwienia złożenia Reklamacji, Organizator rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne:
  1. zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, przyczyna Reklamacji,
  2. zostało skierowane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@fryda.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora: Przedsiębiorstwo Fryda, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia Reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej Reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w Reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy każdą Reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Organizator poinformuje w sposób wskazany w Reklamacji, a w przypadku, gdy sposób ten nie jest wskazany, w sposób analogiczny do sposobu złożenia Reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące Produktów Promocyjnych zostaną rozpatrzone przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji towarów dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego oraz w sekcji Obsługa Klienta, w sekcji POMOC – link Zwroty i reklamacje.

 

§ V       Ochrona danych osobowych

 

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

 

§ VI      Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w przepisach prawa, regulujących zasady sprzedaży na odległość;
  2. przyczyny organizacyjne, wpływające na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora;
  3. zmiany techniczne lub technologiczne, wpływające na funkcjonalność Sklepu Internetowego;
  4. działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji lub powiększenie asortymentu Produktów
 3. Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowego od momentu opublikowania
 5. Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 26.09.2023 r, przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 25 września 2023 r.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sekcji POMOC – Regulaminy – link Regulaminy promocji.
1px Przesuń do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium